hrenfrdehumkpt

2. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalinovac iz Proračuna Općine Kalinovac za 2017. godinu

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkim strankama i članovima Općinskog vijeća izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kalinovac za razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća Općine Kalinovac do 31. prosinca 2017. godine

Odluka o zatvaranju odlagališta otpada „Peski“ u Kalinovcu

Odluka o rušenju i uklanjanju ruševnih građevina u vlasništvu Općine Kalinovac

Odluka o općinskim porezima Općine Kalinovac

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave radova i usluga za projekt – Obnova ulaza u zgradu općine

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kalinovac za 2017. godinu

Suglasnost na izbor zapovjednika i zamjenika zapovjednika DVD-a Kalinovac

Suglasnost na Odluke JVP-a Đurđevac

Suglasnost na Plan upisa djece u Dječji vrtić Bubamara Kalinovac za pedagošku godinu 2017/18.

Suglasnost na izbor zapovjednika i zamjenika zapovjednika VZO Kalinovac

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg