hrenfrdehumkpt

5 sjednica OV

Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene za korištenje redovitog programa DV Bubamara Kalinovac u 2018. godini

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kalinovac

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalinovac za 2018. godinu

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Općine Kalinovac

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Kalinovac

Odluka o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Kalinovac

Odluka o visini iznosa participacije roditelja djece korisnika redovitog programa DV Bubamara Kalinovac u 2018. godini

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave usluge isporuke električne energije

Odluka o financiranju prehrane za učenike OŠ I.L. Croata Kalinovac

Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete s područja Općine Kalinovac u 2018. godini

Odluka o isplati pomoći povodom božićnih blagdana za umirovljenike, osobe starije od 65 godina te sve socijalno ugrožene osobe s područja Općine Kalinovac u 2017. godini

Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – zimska služba na području Općine Kalinovac

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalinovac u 2018. godini

- Plan razvojnih programa

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2018. godini

- Program javnih potreba u području djelovanja udruga na području Općine Kalinovac za 2018. godinu

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalinovac u 2018. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kalinovac u 2018. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Kalinovac u 2018. godini

Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Kalinovac u 2018. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kalinovac u 2018. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalinovac u 2018. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2018. godini

- PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU

Program o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od zakupa i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalinovac u 2018. godini

- Program o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kalinovac u 2018. godini

- OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU PO PROGRAMIMA

PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU - OPĆI DIO

PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU - POSEBNI DIO

Suglasnost na Financijski plan primitaka i izdataka DV «Bubamara» Kalinovac za 2018. godinu, te Procjenu Financijskog plana primitaka i izdataka za 2019. i 2020. godinu

- Saziv 5. sjednice OV

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg