hrenfrdehumkpt

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalinovac za 2019. godinu

Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene za korištenje redovitog programa DV Bubamara Kalinovac u 2019. godini

Odluka o visini iznosa participacije roditelja djece korisnika redovitog programa DV Bubamara Kalinovac u 2019. godini

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave usluge isporuke električne energije u 2019. godini

Odluka o provedbi otvorenog postupka nabave higijenskih potrepština za potrebe projekta „Zaželi-Brižne žene Podravske“

Odluka o financiranju prehrane za učenike OŠ I.L. Croata Kalinovac

Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete s područja Općine Kalinovac u 2019. godini

Odluka o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja u projekt- „Rekonstrukcija zgrade javne namjene - svlačionice i prostorije nogometnog igrališta u Kalinovcu“

- Odluka o isplati pomoći povodom božićnih blagdana za umirovljenike, osobe starije od 65 godina te sve socijalno ugrožene osobe s područja Općine Kalinovac u 2018. godini

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B) na području Općine Kalinovac

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalinovac u 2019. godini

Plan razvojnih programa za 2019. g.

Proračun Općine Kalinovac za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu 

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2019. godini

Program javnih potreba u području djelovanja udruga na području Općine Kalinovac za 2019. godinu

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalinovac u 2019. godini

- Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kalinovac u 2019. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Kalinovac u 2019. godini

Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Kalinovac u 2019. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kalinovac u 2019. godini

- Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalinovac u 2019. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2019. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od zakupa i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalinovac u 2019. godini

Program potpora u poljoprivredi na području Općine Kalinovac za 2019. godinu

Program o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kalinovac u 2019. godini

Suglasnost na Financijski plan primitaka i izdataka DV «Bubamara» Kalinovac za 2019. godinu, te Procjenu Financijskog plana primitaka i izdataka za 2020. i 2021. godinu

SAZIV 12. SJEDNICE  OV

 

 

 

PROGRAM o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalinovac u 2018. godini

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE

ODLUKA O IZBORU osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – nabava cvijeća za potrebe održavanja javnih površina na području Općine Kalinovac

ODLUKA o financiranju troškova smještaja u učeničkim domovima za učenike srednjoškolce s područja Općine Kalinovac za školsku godinu 2018/19.

ODLUKA o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja u projekt „Poboljšanje uvjeta bavljenja sportom kroz rekonstrukciju sportske građevine u Kalinovcu“

ODLUKA o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja u projekt- "IZGRADNJA JAVNE GRAĐEVINE-DJEČJEG VRTIĆA U KALINOVCU“

ODLUKA o provedbi postupka jednostavne nabave robe-komunalno vozilo

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE

SUGLASNOST na Financijsko izvješće DV Bubamara Kalinovac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

SUGLASNOST na Godišnje izvješće plana i programa rada DV Bubamara Kalinovac za 2017/18. godinu

SUGLASNOST na Godišnji plan i program rada DV Bubamara Kalinovac za 2018/19. godinu

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalinovac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Kalinovac za mjesec kolovoz 2018. godine

SAZIV 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalinovac za dan 11. rujna 2018. (utorak) u 19,30 sati

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Kalinovac

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkim strankama i članovima Općinskog vijeća izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kalinovac u 2018. godini

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

- IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalinovac u 2018. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Kalinovac u 2018. godini

Program o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2018. godini

Odluka o davanju suglasnosti na potpisivanje Ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

- Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kalinovac

Odluka o davanju suglasnosti za izdavanje bjanko zadužnice u korist Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

- Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kalinovac

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalinovac

- Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje lokalnih cesta (asfaltiranje) te održavanje vodoravne i okomite signalizacije na području Općine Kalinovac

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave usluge izrade Glavnog projekta izgradnje zgrade dječjeg vrtića

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave radova i usluga na uređenju Društvenog doma u Kalinovcu

Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – košnja bankina za potrebe održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kalinovac

Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – zbrinjavanje napuštenih životinja na području Općine Kalinovac

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kalinovac za 2018. godinu

Rješenje o odbijanju neuredne ponude

- Suglasnost a Izmjene i dopune Financijskog plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac za 2018. godinu

Suglasnost na Plan upisa djece u Dječji vrtić Bubamara Kalinovac za pedagošku godinu 2018/19.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA OPĆINE KALINOVAC U 2017. GODINI

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU OPĆINE KALINOVAC NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2017. GODINI

- IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE

ODLUKA o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kalinovac

ODLUKA o donošenju Strategije razvoja Općine Kalinovac za razdoblje od 2016. do 2020. godine

ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Kalinovac za 2017. godinu

ODLUKA o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara s Gradom Đurđevcom i općinama Ferdinandovac, Novo Virje, Kloštar Podravski, Molve, Podravske Sesvete i Virje

PLAN mreže dječjih vrtića Općine Kalinovac

- SUGLASNOST na Financijska izvješća DV «Bubamara» Kalinovac za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

- ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Kalinovac za 2017. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Saziv 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalinovac

 

Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Kalinovac

- Odluka o prodaji nekretnina u vasništvu Općine Kalinovac

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Kalinovac

Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta (dobava i razgrtanje šljunka) na području Općine Kalinovac

Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – sanacija javnih površina na području Općine Kalinovac

Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – opskrba električnom energijom za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta na području Općine Kalinovac

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalinovac za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Kalinovac od 2011. do 2019. godine za 2017. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2017. godini

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2017. godini

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg