hrenfrdehumkpt

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kalinovac

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine” broj 57/12, 120/12. i 16/17) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08. i 61/11) i sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje u jedinstveni upravni odjel Općine Kalinovac za 2017. godinu KLASA: 112-01/17-01/2, URBROJ: 2137/21-01/01-17-1 od 9. veljače 2017. i  KLASA: 112-01/17-01/2, URBROJ: 2137/21-01/01-17-2 od. 16. kolovoza 2017.  općinski načelnik Općine Kalinovac objavljuje

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kalinovac

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg