hrenfrdehumkpt

Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Kalinovac u k.o. Kalinovac

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14. i 81/15 – pročišćeni tekst), članka 44. Statuta Općine Kalinovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13. i 3/18), članka 27. Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Kalinovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 3/16) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Kalinovac, KLASA: 320-02/18-01/04, URBROJ:2137/21-01/01-18-1 od 25. rujna 2018. godine, općinski načelnik Općine Kalinovac objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Kalinovac u k.o. Kalinovac

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg