hrenfrdehumkpt

Obavještavamo Vas da je Povjerenstvo za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama razmatralo i bodovalo prijavu koja ispunjavaja uvjete natječaja sukladno kriterijima i mjerilima za bodovanje, te sastavilo Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog općinskog prostora.

Prijedlog liste prvenstva možete preuzeti ovdje.

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištem na kojem su izvedene određene nerazvrstane ceste za koju Općina Kalinovac vodi Bazu podataka nerazvrstanih cesta.

Općina Kalinovac upućuje javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste i to: Ulica Kut, Ulica Ciglena i Bazjančev put.

JAVNI POZIV

POPIS SUSJEDNIH ČESTICA

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine” broj 57/12, 120/12. i 16/17) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08. i 61/11) i sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje u jedinstveni upravni odjel Općine Kalinovac za 2017. godinu KLASA: 112-01/17-01/2, URBROJ: 2137/21-01/01-17-1 od 9. veljače 2017. i  KLASA: 112-01/17-01/2, URBROJ: 2137/21-01/01-17-2 od. 16. kolovoza 2017.  općinski načelnik Općine Kalinovac objavljuje

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kalinovac

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14.) i članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalinovac (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 2/16), općinski načelnik Općine Kalinovac objavljuje

Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u kulturi koji su od interesa za Općinu Kalinovac za 2017. godinu

Prilozi:

- Upute za prijavitelje

- Opisni obrazac projekta

- Obrazac proračuna

- Obrazac za ocjenu kvalitete

- Obrazac ugovora

- Obrazac za opisni izvještaj

- Obrazac za financijsko izvješće

- Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg