hrenfrdehumkpt

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kalinovac
Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine” broj 57/12. i 120/12) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08. i 61/11) i sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje u jedinstveni upravni odjel Općine Kalinovac za 2017. godinu KLASA: 112-01/17-01/1, URBROJ: 2137/21-01/01-17-1 od 9. veljače 2017 općinski načelnik Općine Kalinovac objavljuje

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kalinovac

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14.) i članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalinovac (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 2/16), općinski načelnik Općine Kalinovac objavljuje

Izmjenu natječaja za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Kalinovac za 2017. godinu

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14.) i članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalinovac (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 2/16), općinski načelnik Općine Kalinovac objavljuje

Izmjenu natječaja za predlaganje projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalinovac za 2017. godinu

Stranica 5 od 9

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg