hrenfrdehumkpt

Na temelju članka 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 26/15), članka 25. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalinovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 3/16) i članka 44. Statuta Općine Kalinovac («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 6/13), općinski načelnik Općine Kalinovac 3. ožujka 2017. godine donosi

ODLUKU o dodjeli financijskih potpora projektima udruga koji su od interesa za Općinu Kalinovac u 2017. godini

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kalinovac
Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine” broj 57/12. i 120/12) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08. i 61/11) i sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje u jedinstveni upravni odjel Općine Kalinovac za 2017. godinu KLASA: 112-01/17-01/1, URBROJ: 2137/21-01/01-17-1 od 9. veljače 2017 općinski načelnik Općine Kalinovac objavljuje

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kalinovac

Stranica 5 od 9

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg