hrenfrdehumkpt

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14.) i članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalinovac (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 2/16), općinski načelnik Općine Kalinovac objavljuje

Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u kulturi koji su od interesa za Općinu Kalinovac za 2018. godinu

Dokumenti za preuzimanje

1 - Upute za prijavitelje
2 - Opisni obrazac projekta ili programa
3 - Obrazac proračuna
4 - Obrazac za ocjenu kvalitete
5 - Obrazac ugovora
6 - Obrazac za opisni izvještaj
7 - Obrazac za financijsko izvješće
8 - Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15) i članka 29. Statuta Općine Kalinovac (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke

županije” broj 6/13.), Općinsko vijeće Općine Kalinovac na 5. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2017. donijelo je 

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg